Monitoring obiektu

Administratorem danych osobowych jest:

RUWAC Polska ul. 11 Listopada 36, 41-500 Chorzów

MONITORING PROWADZONY JEST W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
ORAZ OCHRONY OSÓB I MIENIA.


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: admin@ruwac.pl


RYNEK OCHRONY OSÓB I DANYCH OSOBOWYCH RODO DOTYCZĄCE MONITORINGU OBIEKTU MONITOROWANEGO

1. Postanowienia ogólne

1.1. Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu obiektu monitorowanego.

1.2. Administratorem Państwa danych jest RUWAC Polska 11 Listopada 36 41-500 Chorzów.

1.3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem danych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych: admin@ruwac.pl lub telefonicznie 664 483 939.

2. Cele przetwarzania danych

2.1. Monitoring przeprowadzony na przedmiotowym obiekcie ma na celu ochronę bezpieczeństwa osób, mienia i infrastruktury zamontowanego na obiekcie.

2.2. Przetwarzanie danych jest prowadzone w ramach realizacji zobowiązań wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie zgody osób monitorowanych.

3. Zakres przetwarzania danych

3.1. Przetwarzanie danych obejmuje:

a) nagrywanie obrazu;

b) nagrywanie dźwięku;

c) przechowywanie danych osobowych w celu identyfikacji osób przeprowadzających nielegalne działania.

3.2. Dane przetwarzane w celu identyfikacji osoby monitorowanej to:

a) imię i nazwisko; b) data i miejsce urodzenia; c) numer PESEL lub inny identyfikator; d) wygląd zewnętrzny; e) miejsce pobytu.

4. Okres przetwarzania danych

4.1. Okres przetwarzania danych wynosi do 14 dni, licząc od daty ich pobrania.

4.2. Po upływie okresu wynikającego z pkt.

4.1, dane będą zniszczone.

5. Odbiorcy danych

5.1. Dostęp do danych osobowych monitorowanych będzie miał wyłącznie personel RUWAC Polska

5.2. Dane osobowe będą udostępnione w drodze zapytania wydzielonej komórce odpowiedniego urzędu lub podmiotu publicznego.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.2. Osoby, które udzielają zgody na przetwarzanie danych, mogą ją w każdym czasie cofnąć.

6.3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowego przetwarzania ich danych osobowych.

7. Zabezpieczenie danych

7.1. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu monitoringu są chronione z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony.

7.2. Persona RUWAC Polska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

7.3. Osoby przetwarzające dane osobowe, są zobowiązane do zachowania tajemnicy i poufności.

8. Wnioski końcowe

8.1. Administratorem danych osobowych jest RUWAC Polska

8.2. Osoby, które udzielają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, mają prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym czasie. 8.3. Monitorowanie obiektu monitorowanego jest prowadzone zgodnie z przepisami RODO, a dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

8.4. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: admin@ruwac.pl lub telefonicznie 664 483 939.